Till vår nya webshop
Senaste Nytt!
Kundinformation
    läs mer >>

Ayurvedaskolan 

 

Nedanstående kursinnehåll kan på olika orter
ha aningen varierat innehåll.

 

    Aktuella kurser >>

Kursinnehåll Steg 1

Vata, Pitta, Kapha. Genomgång av hur du känner igen dess funktioner i olika sammanhang. Kännetecken på olika personers tillstånd av balans respektive obalans.
Var sak har sin tid. Hur du kan känna igen och utnyttja dygnstider och årstider, sätta dem i relation till Vata, Pitta, Kapha, för att på bästa sätt spara energi och må bättre.
Ätandets konst. Måltidsmedvetande, hunger- och mättnadssignaler samt tips för att kunna njuta mer Äav mat och dryck utan att det skapar slaggprodukter och överflödskilon.
Egenvårdsråd. Enkla, naturliga åtgärder för att förebygga respektive rätta till vanligt förekommande obalanser i t ex mage/tarm, leder/muskler, urinvägar, luftvägar och hud. Vi gör även en meditativ andningsövning.

 

"Jag har fått insikter för livet om hur jag kan berika mitt vardagsliv. Jag börjar hitta mitt ursprung och är förvånad hur mycket jag har fått ta del av på två dagar".

Anita.
 

Kursinnehåll Steg 2

Agni - livsgnistan - förutsättningen för all transformation. Flera former av Agni på olika ställen i kroppen. Tecken på balans och obalans samt åtgärder.

Kroppens sju vävnader. Hinder och möjligheter för en sund själ i en sund kropp. Smakernas betydelse och sekvens.

Hur de inverkar på Vata, Pitta, Kapha under matsmältningens olika faser. Pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ditt hälsotillstånd. Vi går igenom grunderna och övar vid flera tillfällen. De sex stadierna av sjukdomstillstånd. Från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta, Kapha till kronisk sjukdom.

Kursinnehåll Steg 3

Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig och andlig aspekt.
Du får successivt nycklar som öppnar fler dörrar, nu till Vata, Pitta, Kaphas underavdelningar, s k subdoshor, och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Subdoshorna lär du dig redan nu avläsa och tolka i din egen puls.

Du får uppleva ljudvibrationers helande kraft för olika områden inombords.

"Kursen har ytterligare bekräftat att jag valt rätt riktning för att kunna hjälpa mig själv och andra". 

Linda.

Kursinnehåll Steg 4

De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha. Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd.

Ur ingenting föds allting. Medvetandets subtila nivåer. Djupare delar av dig själv lär du känna i så väl teoretiska som praktiska övningar.

Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll. Dessa belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem enligt urgammal vetenskap.

Kursinnehåll Steg 5

Metoder för utforskning enligt Nyaya, ett av de sex vediska filosofisystemen, och hur du tillämpar dem enkelt och praktiskt i Ayur-Veda. ÖvningÖi att tolka olika personers hälsotillstånd.

Vi går igenom de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård.

Du förbereds nu för att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet.

Efter Steg 5 bör du räkna med att avsätta viss tid för praktikuppgifter hemma under några månader, innan du fortsätter. Du får personlig vägledning i och bedömning av dessa uppgifter före Steg 6.

Kursinnehåll Steg 6

Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 5.

Vata-, Pitta-, Kapha-konstitutioner och de mentala tillstånden Sattva, Rajas, Tamas.
Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.

Din roll som hälsorådgivare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.
Primära och sekundära sjukdomsorsaker.

Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, förutom pulsen.

Kursinnehåll Steg 7

Förberedelse för mer omfattande personlig hälsorådgivning.

Genomgång och tillämpning av ayurvediska hälsoformulär.

Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.

Praktask övning på hälsorådgivning till personer vi bjuder in. Du får sen möjlighet att följa dessa personers utveckling under ett par månader.

Skriftlig uppgift som du får personlig bedömning av. Mellan Steg 7 och 8 får du nya praktikuppgifter att utföra hemma. Individuell genomgång av dessa före Steg 8.

Efter Steg 7 får du möjlighet att följa dessa personers utveckling under ett par månader.

Kursinnehåll Steg 8

Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 7. Genomgång av fallbeskrivningar. Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.

Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer m m. Farmakologi (Dravyaguna).

Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt. Inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.

Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning. Hur du instruerar andra i andningsövningar.

Kursinnehåll Steg 9

Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.

Övergripande klassificering av funktionella störningar. Bedömning av personers mentala och fysiska Östyrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.

Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tids-aspekter. Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.

Nya praktikuppgifter.

Kursinnehåll Steg 10
 

Erfarenheter av praktikexempel.

Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.

Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet och kärleksfull, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.

Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.

Avslutande skriftlig uppgift med individuell genomgång och bedömning.

Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.
 

Du är nu redo att låta andra få del av glädjen, ljuset och erfarenheten från ditt inre. Du är beredd att möta människor med skiftande behov och kan göra det på ett enkelt, naturligt sätt. Du är en värdefull vägvisare i många människors liv. Basmedicinsk utbildning är lämplig att ta separat för dig som efter steg 10 vill arbeta yrkesmässigt.

"Att lära sig, är att finna det du redan vet. Handling är att visa att du vet och låta andra upptäcka, att de också vet."
 

Efter avslutad utbildning (inklusive basmedicin) kan du, om du vill, ansöka om medlemsskap i Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin (SFKM).

 

 

      Aktuella kurser >>
 

Ayur-Veda AB e -post: info@ayur-veda.se Postgiro: 77 27 96-9
Box 78 Fax: 0433-10492 Bankgiro: 5450-4915
285 22 Markaryd Tel: 0433-10490